Despre blog

Acest blog se doreşte a fi un instrument ajutător pentru cei interesaţi intr-o perspectiva noua, mai larga asupra sanatatii, asupra lumii si a vietii desigur.

Sufletul - Scanteia divina din noi

Sufletul este scanteia divina, divinitatea aici, in fiecare din noi iar inima spirituala este templul in care el salasluieste. Uitat de minte, vital si corp el continua sa straluceasca in templul inimii spirituale, asteptand momentul in care suntem pregatiti sa ne reamintim esenta noastra divina.

Corpul nostru cel de toate zilele

Am început să mă gândesc la corpul meu ca la un templu, ca la un loc sacru în care o fiinţă importantă locuieşte şi anume sufletul, expresia Divinităţii.

Alergarea - hrana pentru trup si suflet

Alergarea si intoarcerea la natura ne dovedeste ca este o cale spre atigerea linistii sufletesti de care avem nevoie; pentru a putea progresa, pentru a trai stari de constiinta inalta avem nevoie de linistirea gandurilor si curatirea sufletului; atunci cand distanta alergata iti creaza o stare de concentrare psihica totala, in care singurele ganduri care te pot ajuta sa continui sunt pacea si increderea in capacitatile inca neexploatate, aceasta chintesenta face diferenta intre a fi si a nu fi.

Suntem ceea ce mancam

Încă din cele mai vechi timpuri mâncarea a reprezentat un prilej de bucurie. Să luăm masa în famile sau cu prietenii nu este pentru nimeni un lucru neobişnuit.

Postări populare

sâmbătă, 9 ianuarie 2016

Life - Viața

Half of life is lost in charming others.
The other half is lost in going through anxieties caused by others.
Leave this play, you have played enough!
~ Rumi

Jumătate din viață ne-o pierdem încercând să-i fermecăm pe ceilalți.
Cealaltă jumătate se pierde trecând prin temerile provocate de ceilalți.
Părăsește acest joc, l-ai jucat destul.

- Rumi

marți, 29 decembrie 2015

The ego and the soul - Egoul și sufletul


The motto of the ego is: ”Possess everything that you see, possess everybody that you know.”. The motto of the soul is: ” Let go of everything that you have and everything that you are.”
The ego is telling us that by possessing those around us, by possessing this world, by possessing the whole universe we will be happy. 
The soul is telling us that by giving up everything we will discover not only what we really are: happiness but also that everything that we let go is already inside us. We have become one with the entire existence.
The path of the ego leads us to frustration and suffering. The path of the soul is our real guide, taking us to what we are all looking for: eternal delight. 

Motto-ul egoului este: „Posedă tot ceea ce vezi, posedă-i pe toți cei ce-i cunoști.” Motto-ul sufletului este: „Renunță la tot ceea ce ai și la tot ceea ce ești.”
Egoul ne spune că posedându-i pe cei din jurul nostru, posedând lumea, posedând întregul univers, vom fi fericiți. 
Sufletul ne spune că renunțând la tot, nu doar că vom descoperi ceea ce suntem cu adevărat: fericire ci deasemenea vom realiza că toate lucrurile la care am renunțat se află deja în noi. Am devenit una cu întreaga existență. 
Calea egoului ne conduce catre frustrare și suferință. Calea sufletului este adevăratul nostru ghid, ducându-ne la ceea ce noi toți căutăm: bucuria eternă.

Cristi

marți, 30 iunie 2015

Life on earth - Viața pe pământ

Life on earth is a difficult task indeed, and I am sure that each one of those reading these lines will agree with me. Even the greatest spiritual figures of humanity had many difficult times on their human journey. Still, we should not forget that in overcoming difficulties we can find our happiness, and we can transform ourselves. Also we must not forget that we are not alone here on earth, there are many very special souls around us, that are ready to help us, to sustain us in our difficult times. And finally we should always remember that Supreme is always there, watching from a distance, eager to offer His help, anytime we really need it and ask for it.

Viața pe pământ este o sarcină dificilă e adevărat, și sunt convins că fiecare din cei ce citesc aceste rânduri va fi de acord cu mine. Chiar si cela mai mari figuri ale spiritualității au avut multe momente dificile în timpul călătoriei lor pe pământ. Și totuși nu trebuie să uităm că în depășirea dificultăților putem să ne aflăm fericirea și putem să ne transformăm pe noi înșine. De asemenea nu trebuie să uităm că nu suntem singuri aici pe pământ, sunt multe suflete foarte speciale în jurul nostru ce sunt gata să ne ajute, să ne susțină atunci când avem momente dificile. Și în cele din urmă trebuie să ne aducem aminte mereu că Supremul este mereu acolo, urmărindu-ne de la distanța, dornic să ne ofere ajutorul Său, de fiecare dată când avem cu adevărat nevoie de el, și îl cerem. 

Cristi

luni, 29 iunie 2015

No fear - Fără frică

Fear is our biggest enemy not only in the spiritual life but also in the ordinary life. Fear paralyses us, blocking all our inner and outer capacities. When we are afraid of something our capacities are diminished so much that we will never be able to face and defeat that problem although it is within our capacity  to do that. Fear comes from lack of confidence, and lack of confidence comes from lack of faith and surrender to the Supreme Being that is in everything that exists. When we know and feel that with every breath that we take, we will not be afraid even of the scariest thing because we will be aware that Supreme is the one behind each and every challenge that we have in our life. So let us try to increase our faith and surrender into the Highest which is withing and without, so that we will never have to experience fear in our lives.

Frica este dușmanul nostru cel mai mare nu doar în viața spirituală ci și în viața obișnuită. Frica ne paralizează, blocându-ne toate capacitățile interioare și exterioare. Atunci când ne este teamă de ceva, capacitățile noastre sunt atât de mult diminuate încât nu vom fi nicodată capabili să înfruntăm și să învingem acea problema deși am putea să o facem cu ușurință. Frica provine din lipsa de încredere în forțele proprii, iar lipsa de încredere vine din lipsa de credință și lipsa de abandon față de Ființa Supremă care se află în tot ceea ce există. Atunci când stim și simțim asta cu fiecare suflare a noastră, atunci nu ne va mai fi teamă nici măcar de cel mai înfricoșător lucru, pentru că vom realiza că Supremul este dincolo de orice provocare pe care o avem în viață. Haideți să încercăm să creștem credința și abandonul față de Înaltul care este în interior și în exterior, astfel încât să nu mai trebuiască să experimentam frica niciodată.

Cristi

luni, 15 iunie 2015

Smile - Zâmbetul

Smile is the secret sign of divinity. Whenever we see a soulful smile, we can be sure that divinity is there smiling to us. And every time we can bring our soulful smile to the fore we offer our own divinity to the world. That is why smiling is being spiritual. But we need to smile from the bottom of our heart and soul if possible, and then our divine qualities will be offered to those around us. So let us enjoy and love the divine smiles that God gives us trough all those around us, and also let us try to offer our divinity through our smile as often as we can. 

Zămbetul este semnul secret al divinității. De câte ori vedem un zâmbet însuflețit putem fi siguri ca divinitatea este cea care ne zâmbește. Și de fiecare dată când putem să aducem la suprafață zâmbetul nostru însuflețit, de fapt oferim propria noatră divinitate lumii. De aceea a zâmbi înseamnă să fii spiritual. Dar să zâmbim din adâncul inimii și al sufletului dacă este posibil, și apoi calitățile noastre divine vor fi oferite celor din jurul nostru. Hai să incercăm să ne bucurăm și să iubim zâmbetele divine pe care Dumnezeu ni le trimite prin toți cei din jur, și să încercăm să oferim la rândul nostru propria divinitate prin zâmbetul nostru cât de des putem.

Cristi

joi, 28 mai 2015

Suffering and happiness - Suferința și fericirea

We must not be afraid of suffering. Suffering and happiness are the two faces of the same energy. Life uses both as tools to transform us, for our progress. We do not need to call for pain and sufferings but when they come we should accept them gladly and face them bravely and soulfully. Life it takes us from suffering to happiness to extend our limits, our inner vessel, so that eventually we will be able to receive more and more of God's love. That is how human becomes divine.

Nu trebuie să ne fie teamă de suferință. Suferința și fericirea sunt cele două fețe ale aceleiași energii. Viața le folosește pe amandouă pentru a ne transforma, pentru progresul nostru. Nu trebuie să căutăm suferința și durerea dar atunci când ele apar trebuie să le acceptăm bucuroși și să le înfruntăm cu însuflețire și curaj. Viața ne poartă de la suferință la bucurie pentru a ne ajuta să ne depășim limitele, pentru a ne mări vasul interior, astfel încât în cele din urmă vom fi capabili să primim din ce în ce mai multă dragoste de la Dumnezeu. În felul acesta umanul devine divin. 

Cristi

miercuri, 27 mai 2015

We must love - Trebuie să iubim


We must love, everything and everybody that bring love to the fore in us. We have to do that not only because is the proper way of living but also because all that love will come back to us in a form or another. It may not come from the same thing or person that we have offered our love, but it will definitely come back. Love attracts love, like gratitude attracts grace. Eventually love will become a way of being and not something that we give or receive.

Trebuie să iubim, totul și pe toți cei ce aduc iubirea la suprafață în noi. Trebuie să facem asta nu doar pentru ca este modalitatea reală de a trăi dar și pentru că toată această dragoste se va întoarce la noi într-o formă sau alta. S-ar putea să nu se întoarcă de la aceiași persoană sau lucru cărora le-am oferit iubirea, dar cu siguranță se va întoarce înapoi. Dragostea atrage dragoste, așa cum recunoștința atrage grație. În cele din urmă dragostea va deveni un mod de a fi și nu ceva ce dăm sau primim.

Cristi

marți, 26 mai 2015

The inner light - Lumina interioară"People are like stained-glass windows. 
They sparkle and shine when the sun is out,
but when the darkness sets in,
their true beauty is revealed only 
if there is light from within."
„Oamenii sunt ca niște ferestre colorate.
Ei stralucesc și radiaza atunci când apare soarele,
Dar atunci când se lasă întunericul,
Adevărata lor frumusețe este revelată doar
Dacă există lumină interioară.”

luni, 16 martie 2015

The greatest power - Cea mai mare putere


Forgiveness is the greatest power.
Gratitude is the best remedy.
Love is the answer to all questions.

Iertarea este cea mai mare putere.
Recunoștința este cel mai bun remediu.
Dragostea este răspunsul la toate întrebările.

Cristi


duminică, 8 martie 2015

What is a chalenge - Ce este o provocareWhat is a challenge,
If not a real friend
In disguise
To strengthen us?


If you have to judge,
Then judge only yourself.
Never judge others, never!


Be wise!
You must overcome all your difficulties,
Not try to escape from them
For there is no such a thing
As escape.


Ce este o provocare
Dacă nu un adevărat prieten
Deghizat
Care să ne întărească?


Dacă trebuie să judeci,
Judecă-te doar pe tine.
Niciodată, niciodată nu-i judeca pe alții.


Fii înțelept!
Trebuie să depășești toate dificultățile.
Nu să încerci să fugi de ele.
Căci nu există fugă.

Sri Chinmoy
marți, 3 martie 2015

The ultimate power - Puterea ultimă

Love is the ultimate power, all the other spiritual or occult powers fade away in front of the divine, unconditional love. There is a song saying ”Too much love will kill you” , and that is true. We all have a limited capacity to receive love from God. But that does not mean that we cannot expand our capacity every day till the moment we realize that inside us the infinite love of the Supreme abides. 
Living without love is to pretend to live, because there is no real life without love. So let us love and be loved, so that God can be manifested and fulfilled in and through us all in a divine Game.

Dragostea este puterea ultimă, toate celelate puteri spirituale sau oculte dispar in fața dragostei divine, necondiționate. Este un cântec care spune, „Prea multă dragoste o să te ucidă” , și asta este adevărat. Noi toți avem o capacitate limitată de a primi dragoste de la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu putem lărgi această capacitate în fiecare zi, până când ne vom da seama ca dragostea infinită a Supremului locuiește în noi. A trăi fără dragoste înseamnă să te prefaci că trăiești, pentru că nu există viața reală fără dragoste. Haideți să iubim și să fim iubiți,astfel încât Dumnezeu să poată fi manifestat și împlinit în și prin noi toti într-un Joc divin.

Cristi

marți, 17 februarie 2015

Keep breaking your heart - Continuă să-ți rupi inimaYou have to keep breaking your heart until it opens.
~ Rumi
„Trebuie să continui să-ți rupi inima până când se deschide.”
Rumi

luni, 2 februarie 2015

The drop and the ocean - Picatura și oceanul

If we do not kneel and pray, life will bring us into our knees. And why is that? That is because is into humbleness that we can become one with our Source. Only when we can forget about our little personalities, our little ego, we can have real oneness with what we really are, with the One that is everything. Is only through humility that the drop can become the ocean again. It is in the drop's destiny to go back into the ocean, and is into our destiny to become everything. From the Delight that is the Source of everything we came, and into that Delight we will go at the end of our journey. 


Dacă nu îngenunchem pentru a ne ruga, viața ne va aduce în genunchi. De ce? Pentru că doar prin umilința noastră putem deveni una cu Sursa. Doar atunci când putem uita de micile noastre personalități, micul nostru ego, doar atunci putem avea unitate cu ceea ce suntem cu adevărat, cu Acela ce este totul. Doar prin umlință picătura poate deveni oceanul din nou. Este destinul picăturii să se întoarcă în ocean, așa cum este destinul nostru să devenim totul. Din Bucuria care este Sursa a tot am venit, și în acea Bucurie ne vom întoarce la sfârșitul călătoriei noastre. 

Cristi

marți, 20 ianuarie 2015

Goodbyes - Despărțirile

Goodbyes are only for those who love with their eyes, because for those who love with heart and soul, there is no separation.
Rumi


Despărțirile sunt doar pentru cei ce iubesc cu ochii, căci pentru cei ce iubesc cu sufletul și inima, nu există separare.
Rumi

sâmbătă, 17 ianuarie 2015

You and a saint - Tu și un sfânt
What is the difference
between your experience of existence
and that of a saint?

The saint knows
that the spiritual path
is a sublime chess game with God
and that the Beloved
has just made such a fantastic move
that the saint is now continually
tripping over joy
and bursting out in laughter
and saying, "I surrender!"

Whereas, my dear,
I am afraid you still think
you have a thousand serious moves.
~ Hafiz
Care este diferența 
Dintre experiența ta asupra existenței
Și cea a unui sfânt?

Sfântul știe
Că drumul spiritual este 
Un șah sublim cu Dumnezeu
Și Iubitul a facut o mutare atât de fantastică
Încât acum sfântul
Este plind de bucurie
Și izbucnește în râs spunând:
„Abandonez!”

În timp ce tu dragul meu
Mă tem că încă consideri
Că mai ai o mie de mutări serioase.

Hafiz

vineri, 9 ianuarie 2015

Feed the soul - Hraniți sufletul

Each and every little spiritual action that we take is feeding our soul. Once the soul is strong enough, it can manifest the divine qualities that it was meant to manifest. Every soul has some special divine qualities to manifest, according to its level and its mission in this world. So never think that what you do is not enough, or that is to late to be spiritual. Being spiritual is a way of life, a divine way of life, and sooner or later, we all are going to follow this way of life, just because that is the way of life that can give us real and lasting happiness. And happiness is our destiny, our destination.

Fiecare actiune spirituală pe care o facem ne hrănește sufletul. Odată ce sufletul este suficient de puternic, el poate manifesta calitățile divine pe care a fost destinat să le manifeste. Fiecare suflet are anumite calități divine speciale pe care să le manifeste, conform cu nivelul și misiunea acestuia aici pe pământ. De aceea nicodată să nu considerați că ceea ce faceți nu este suficient, sau că este prea târziu pentru a fi spiritual. A fi spiritual este un mod de viață, un mod de viață divin, și mai devreme sau mai târziu, noi toți vom avea acest mod de viață, pentru simplu fapt că acesta este modul de viața ce ne poate oferi fericire reală și permanentă. Și fericirea este destinul nostru, destinația noastră.

Cristi

vineri, 2 ianuarie 2015

Die and live - Mori pentru a trăi

The ancient fathers of Christianity, and not only them, always said "Be ready to die on each and every day if you want to live a divine life." The meaning of these words is very profound and can change our lives. What happens when we die? We just have to leave everything behind: our dear ones, our possessions, our body, everything. Being attached to these things create suffering inside us the moment we need to leave them behind. The moment we are able to die for everything around us, is the moment we will be ready to live a real life, a divine life. To live a divine life is not to stay away of everything but to enjoy everything that comes to you equally with total detachment. When we do that, will have a divine live full of satisfaction everywhere even in hell, and everybody around will get much more from us. Let us live a divine life!


Parinții creștinismului din vechime  și nu numai ei, spuneau mereu: „Fiți gata să muriți în fiecare zi dacă vreți să trăiți o viață divină.” Semnificația acestor cuvinte este foarte profundă și ne poate schimba viețile. Ce se întâmplă atunci când murim? Trebuie să părăsim totul; cei dragi nouă, ceea ce posedăm, corpul, totul. Atașamentul față de aceste lucruri creează suferință în noi în momentul în care trebuie să părăsim totul. Atunci când putem să murim fața de tot ce e in jur, acela este momentul în care vom putea trăi cu adevărat, când  vom putea duce o viață divină. A trăi o viață divină nu înseamnă să stai departe de toate, sa te izolezi, ci să te bucuri de tot ceea ce vine către tine cu egală bucurie. Atunci când vom putea face asta vom avea o viață divină plină de satisfacție chiar și în iad, și toți cei din jur vor primi mult mai mult din partea noastră. Haideți să ducem o viață divină!

Cristi


luni, 15 decembrie 2014

One with the Source - Una cu Sursa

When the day begins, we need to offer our gratitude, to pray and meditate in order to strengthen our connection with the Source. Then during our daily activities we must remember our connection with the Source and to try to see the Source in the others as often that we can. When we have a difficult time during the day, or we need to face some serious troubles we should take some time away and pray or meditate for 5-10 minutes. At the end of the day would be good to pray for forgiveness. That it is the way we can progress in our spiritual life to the point we become one with the Source, perfect instruments of the Source and perfect expression of the Source.

Atunci când ne începem ziua, trebuie să ne oferim recunoștința noastră, să medităm și să ne rugăm pentru a întări legătura noastră cu Sursa. Apoi în timpul activităților noastre zilnice trebuie să încercăm să ne amintim de legătura noastră cu Sursa și să vedem Sursa în ceilalți cât de des putem. Atunci când avem o perioadă mai dificilă în timpul zilei sau ne confruntăm cu probleme serioase, ar trebui să luăm o pauză în care să ne rugăm sau să medităm timp de 5-10 minute. La sfârșitul zilei e bine să ne cerem iertare. Acesta este modul în care putem progresa în viața noastră spirituală până când devenim una cu Sursa, instrumente perfecte ale Sursei, o expresie perfectă a Sursei.

Cristi

duminică, 14 decembrie 2014

Light and beauty - Lumina si frumuseteYour light is in my eye, Your beauty is in my heart.
~ Rumi

Lumina Ta este in ochii mei. Frumusetea ta este in inima mea. 
Rumi

luni, 1 decembrie 2014

Your weaknesses - Slăbiciunile tale


Your weaknesses
Will always chase you.
Do not run away from them,
But put up a brave fight
Ans defeat them once and for all.

True many have tried
And many have failed.
But that does not mean
That you have to surrender
To failure.

You do not understand.
Therefore, you criticize.
You criticize,
Therefore you will remain 
Unfulfilled.Slăbiciunile tale
Te vor urmări mereu.
Nu fugi de ele,
Ci dă o luptă curajoasă
Și învinge-le odată pentru totdeauna.

Adevărat, mulți au încercat
Și mulți au eșuat.
Dar asta nu înseamnă
Că trebuie să te abandonezi
Eșecului.

Tu nu înțelegi 
Și de aceea critici.
Critici
Și de aceea vei rămâne
Neîmplinit.

Sri Chinmoy

vineri, 28 noiembrie 2014

Let us be one again! - Haideți să fim unul din nou!

There are two ways we can approach life, two ways we can live our live. First way is to live in the world of duality, which is to live in ignorance. Here pleasure is followed by pain, success by failure and so on. Living on earth as human beings that is the way we normally live. But there is another way, and that is the way of oneness. To live in oneness is a difficult task, and require  a lot of effort. Still is not an impossible task, and it is the only way that can give us real  and lasting satisfaction. What we need in order to live a life of oneness is to discover our inner reality. For that, silence of the mind is required. Prayer and meditation can get us there. Mind is our prison, where from we need to escape. Once we get beyond the realm of the mind the many become one again. Living into the one is to live into the happiness.   Into the one is the place where the conflicts stops and everything come together in peace again. Let us be one again!

Sunt două modalități în care putem aborda viața, în care ne putem trăi viața. Prima este sa trăim în lumea dualității,adică să trăim în ignoranța. Aici plăcerea este urmată de durere, succesul de eșec și așa mai departe. A trăi pe pământ ca ființă umană presupune de obicei acest tip de viața. Dar există și o altă cale și această cale este calea comuniunii. A trăi în comuniune este o sarcină dificilă și presupune mult efort. Și totuși nu este o sarcină imposibilă, și aceasta este singura cale ce ne oferă satisfacție reală si permanenta. Ce avem nevoie pentru a duce o viață de comuniune este să ne descoperim realitatea interioară. Pentru aceasta liniștea minții este necesară. Rugaciunea și meditația pot obține asta pentru noi. Mintea este temnița noastră din care trebuie să evadăm. Odată ce trecem dincolo de tărâmul minții multitudinea devine unul din nou. A trăi întru unul înseamnă să trăim întru fericire. Întru unu este locul în care conflictele dispar și totul se unește din nou în pace. Haideți să fim unul din nou!

Cristi

joi, 27 noiembrie 2014

One's happiness - Fericirea cuiva


The universe is a complete unique entity. Everything and everyone is bound together with some invisible strings. Do not break anyone’s heart; do not look down on weaker than you. One’s sorrow at the other side of the world can make the entire world suffer; one’s happiness can make the entire world smile.
~ Shams Tabrizi

Universul este o entitate complet unică. Totul si fiecare este legat prin fire invizibile. Nu face pe nimeni să sufere; nu privi de sus la cei mai slabi decat tine. O suferință de la celălalt capăt al lumii poate face întreaga lume să sufere; fericirea cuiva poate face intreaga lume să zâmbească.

Shams Tabrizi

luni, 24 noiembrie 2014

Do not speak ill of yourself - Nu te vorbi de rău pe tine însuțiYou want to conquer your disappointment-life,
Then bring to the fore your gratitude-heart.

No, it is not possible
For any inner cry
To remain unheard.

You are quite advanced
The moment you feel 
That yours is not the only way.

Do not speak ill of yourself.
The world around you
Will gladly do that 
On your behalf.
Vrei să-ți cucerești viața-dezamăgire,
Atunci adu-ți la suprafață inima-recunoștință.

Nu, nu este posibil
Ca un plâns interior
Să rămână neauzit.

Ești destul de avansat
În momentul în care simți
Că a ta cale nu este singura.

Nu te vorbi de rău pe tine însuți.
Lumea din jurul tău.
Va face asta cu bucurie
În locul tău.

Sri Chinmoy

luni, 17 noiembrie 2014

Every day - În fiecare zi


Every time when I stumble,  I am telling God that I am not good of anything.
Every day God helps me to get back on my feet
And tells me that not only I am able to do anything
But also that I am his divine instrument.

Every day I ask God if I will ever be able to reach Him.
And God smilingly tells me that it is my destiny 
To be re-united with Him, sooner that I think.

That is how I am able to go on happily with my life.
Smiling and dancing, no matter what life puts in front of me.


De fiecare dată când mă împiedic, îi spun lui Dumnezeu ca nu sunt bun de nimic.
În fiecare zi Dumnezeu ma ajută să mă ridic din nou în picioare,
Și-mi spune că, nu doar că pot face orice
Dar de asemenea că sunt un instrument divin.

În fiecare zi îl intreb pe Dumnezeu dacă voi putea vreodată să ajung la El.
Și El imi spune  zâmbind ca este destinul meu,
Sa mă reunesc cu El, mai devreme decât cred eu.

Cristiluni, 10 noiembrie 2014

Poison and the antidote - Otrava si antidotul

We give what we have. We have what we cultivate. If someone is giving you poison-anger and poison-frustration, that means that these things he possesses. So we should feel compassion for him because although we need to suffer for a while from his poison, still that person needs to live in his own poison all day long. So love and compassion are the answer for the anger and frustration. Those people with these negative forces inside their system are in need of these  divine qualities more than anybody else. That is the only way we can really help these people to change.

Oferim ceea ce avem. Avem ceea ce cultivăm. Dacă cineva ne dă otrava-mânie și otrava-frustrare, asta inseamnă ca asta este ceea ce posedă acea persoană. Ar trebui să simțim compasiune pentru acea persoană, căci chiar dacă e adevărat că trebuie să suferim un timp din cauza otravii pe care ne-o dă, totuși să nu uităm că ea trebuie să trăiască în propria otravă intreaga zi. De aceea dragostea și compasiunea sunt răspunsul la mănie și frustrare. Cei ce au aceste calități negative în sistemul lor au nevoie de aceste calități divine mai mult decât oricine altcineva. Aceasta este singura cale prin care putem să-i ajutăm cu adevărat pe acești oameni să se schimbe.

Cristi

duminică, 2 noiembrie 2014

Why meditation is difficult - De ce meditatia este dificila

Why is it that at times we are not able to meditate? It is because our mind has thoughts instead of being silent. Why do we have thoughts? Because we are concerned about us, or about things or people, we believe that they need us or that we need them. The world will be able to survive very well without any of us, although each one of us has some special fragrance to offer to the world. Still, nobody is indispensable. We should be aware of that, and let the world be at least when we want to meditate. Otherwise all these attachments will just create a wall that will separate us from the serenity and peace of meditation. Then after we receive these divine qualities through meditation, we will really be able to help ourselves, and to help the world.

De ce uneori nu reușim să medităm? Pentru că mintea ne este plină de gânduri în loc să fie tăcută. De ce avem gânduri? Pentru că ne facem griji pentru pentru noi, sau pentru lucruri sau alte persoane. Considerăm că ei au nevoie de noi, sau că noi avem nevoie de ei. Lumea va putea supraviețui foarte bine, fără oricare din noi, deși fiecare din noi are un parfum special de oferit lumii. Totuși, nimeni nu este indinspensabil. Ar trebui să fim conștienți de asta, și să lăsăm lumea în pace măcar atunci când medităm. Altfel toate aceste atașamente vor creea un zid care ne va separa de serenitatea și pacea meditației. Apoi, după ce primim calitățile divine prin meditație, vom putea cu adevărat să ne ajutăm pe noi și întreaga lume.

Cristi

luni, 27 octombrie 2014

The sea of silence - Marea de liniște

To meditate is to immerse in the sea of silence. The deeper we dive more peace, light and delight surcharge our being.Eventually we will reach the bottom of the sea, that is the Source of Light and Delight, our Source, the Source of everything. But in order to be able to dive deep within the sea of silence, we need to cast aside all of our attachments.Attachments create thoughts, and these thoughts keep us at the surface of the sea. Sooner or later, if we are sincere in our spiritual life we will be able to dive into the sea of silence and enjoy all its divine qualities.

A medita inseamnă să te scufunzi în marea de liniște. Cu cât mai adânc plonjăm cu atât mai mult pacea,lumina și fericirea ne vor încărca ființa. În cele din urmă vom atinge fundul mării, care este Sursa Luminii și a Beatitudinii, Sursa noastra, Sursa a tot. Dar pentru a putea să plonjăm în marea de liniște, trebui să lăsăm la o parte toate atașamentele noastre. Atașamentele creează gânduri, și aceste gânduri ne țin la suprafața mării. Mai devreme sau mai târziu, dacă suntem sinceri în viața noastră spirituală, vom fi capabili să plonjăm în marea de liniște și să ne bucurăm de toate calitățile ei divine.

Cristi

luni, 20 octombrie 2014

Let it go - Lasă lucrurile să treacă


Let it go, it is something that all of us have heard lately. What does really mean that? It means that life is like a journey by car. You can see plenty of beautiful things, still you do not need to stop. Let them be and go on, so that others can enjoy them also. If we see a beautiful flower, and stop the car to take it with us, t nobody else will be able to see that flower. Happiness is in freedom. Every time we possess something actually we are possessed by that thing or by that person. So let it go and just enjoy the journey. Love what you see but go with the flow of life. It is only when we give up everything that we will be able to have everything. Be simple and free, lo the happiness is there.

Lasă lucrurile să treacă, este ceva ce noi toți am auzit în ultimul timp. Ce înseamnă asta de fapt? Înseamnă că viața este asemeni unei  călătorii cu mașina. Puteți vedea multe lucruri deosebite, totuși nu trebuie să vă opriți. Lăsați-le să fie și mergeți mai departe, asttfel încât și alții să se poată bucura de ele. Dacă vedem o floare frumoasă și coborâm din mașină să o luăm, atunci nimeni nu va mai putea să se bucure de frumusețea acelei flori. Fericirea este în libertate. de fiecare dată când posedăm ceva, de fapt suntem posedați de acel lucru sau de acea persoană. Așa că să lăsăm lucrurile și pe cei din jurul nostru să fie și să ne bucurăm de călătorie. Iubiți ceea ce vedeți dar mergeți împreună cu curentul vieții. Doar atunci când vom putea renunța la tot vom fi capabili să avem  totul. Fiți simpli și liberi, iată fericirea este prezentă.

Cristi

miercuri, 15 octombrie 2014

When you forgive - Atunci când ierți


Atunci când ierți,
Nu schimbi trecutul...

Dar schimbi viitorul!

luni, 6 octombrie 2014

The goal of life - Țelul vieții

The real goal of life is very simple, though so difficult. We just need to escape the mind-prison and jump into the heart-bliss. It is not an easy task, but if we are sincere in our attempt we are bound to succeed. For that what we need is somebody who already escaped from this prison, He will be our guide. Also we need some tools to help us in our journey. Those tools are prayer and meditation, and the Teacher will show us how we can make use of prayer and meditation to become free again.

Adevăratul țel al vieții este foarte simplu, deși atât de dificil. Trebuie doar să scăpăm din închisoarea-minte și să plonjăm în beatitudinea-inimii. Nu este o sarcină ușoară, dar dacă suntem sinceri în incercarea noastră suntem obligați să reușim. Pentru aceasta avem nevoie de cineva care a evadat deja din această închisoare. El va fi ghidul nostru. De asemenea avem nevoie de niște unelte care să ne ajute în această călătorie. Aceste unelte sunt rugăciunea și meditația și Învățătorul ne va arăta cum să le folosim pentru a fi liberi din nou. 

Cristi

vineri, 3 octombrie 2014

Words, thoughts and emotions - Cuvinte, ganduri si emotii

Sometimes we control our words but we do not care about our thoughts and emotions. If we do not say anything bad to somebody, is good. But if we have very aggressive thoughts and emotions about that persons, although we do not say anything, we are going to affect that person. That is why we need to start with words, and then to continue becoming aware of our thoughts and emotions. Only positive words, thoughts and emotions should be allowed if we want to be happy and make those around us happy also. 

Uneori noi ne controlam cuvintele, dar nu ne pasa de gandurile si emotiile pe care le avem. Daca nu spunem nimic rau cuiva, este bine. Dar daca avem ganduri si emotii foarte agresive fata de o persoana, desi nu-i spunem nimic, vom afecta acea persoana. De aceea trebuie sa incepem prin a ne controla cuvintele, si apoi sa continuam devenind constienti de gandurile si emotiile noastre. Doar cunvinte, gandurile si emotiile pozitive ar trebui sa fie lasate daca dorim sa fim fericiti si sa-i facem pe cei din jur fericiti.

Cristi

vineri, 26 septembrie 2014

Dragostea - Love


"Love is the extremely difficult realization that something other than oneself is real."
Iris Murdoch
"Dragostea este realizarea extrem de dificila, ca ceva care este altceva decat noi insine este real."
Iris Murdoch

duminică, 21 septembrie 2014

There are two ways - Exista doua cai

There are two ways; one is looking into the source of `I' and merging into that source. The other is feeling "I am helpless by myself, God alone is all-powerful and except throwing myself completely on him, there is no other means of safety for me," and thus gradually developing the conviction that God alone exists and the ego does not count. Both methods lead to the same goal. Complete surrender is another name for jnana or liberation.

~ Sri Ramana Maharshi

...from 'Day by Day with Bhagavan', 1-3-46 Morning


Exista doua cai; una este sa cercetam sursa "eului" si sa devenim una cu aceasta. Cealalta este sa simtim" De unul singur sunt neputincios, doar Dumnezeu este atotputernic, si doar daca imi las existenta cu totul la discretia lui pot avea siguranta," si astfel sa dezvoltam gradual cinvingerea ca doar Dumnezeu exista si egoul nu conteaza. Ambele metode conduc catre acelasi tel. Abandonul complet este un alt nume pentru jnana(cunoasterea realului) sau liberare.

Ramana Maharishijoi, 18 septembrie 2014

Peace is tangible - Pacea este palpabila

“Peace is something tangible. It silences the outgoing energy of the mind and feeds the aspiring heart. Peace is not merely the absence of quarreling and fighting. True peace is not affected by the roaring of the world, outer or inner. This sea of peace is at our command if we practise the spiritual life.” 
― Sri ChinmoyThe Wings of Joy: Finding Your Path to Inner Peace

"Pacea este ceva palpabil Ea liniștește energia care pleacă din minte și hrănește inima care aspira. Pacea nu este doar absenta certurilor și a luptei. Adevărata pace nu este afectata de zgomotul lumii, exterioare și interioare. Aceasta mare de pace este la dispoziția noastră dacă practicam viata spirituala."

Sri Chinmoy - Aripile Bucuriei

miercuri, 17 septembrie 2014

Longing and gratitude - Dor si recunostinta


When I miss something or somebody,
I remember that inside my heart
Lives my Beloved Supreme,
The Source of everything,
And inside Him I can find everything and everybody.
Then longing turn into gratitude.


Atunci cand imi este dor de cineva sau de ceva,
Imi aduc aminte că in inima mea
Traieste Iubitul meu Suprem,
Sursa a tot ceea ce exista,
și că în interiorul lui pot gasi orice si pe oricine.
Apoi dorul se transforma in recunostinta.

Cristi 

joi, 4 septembrie 2014

The past is dust - Trecutul este doar praf


What else is failure
If not an opportunity
To challenge my own incapacities
With joy and determination?

Ce altceva este eșecul
Dacă nu o ocazie
De a ne provoca incapacitățile
Cu bucurie și determinare?

If you make a mistake 
In spite of your best intentions
Remember this mantra:
”The past is dust.”

Dacă faci o greșeală
În ciuda intențiilor tale bune
Adu-ți aminte de această mantră:
„Trecutul este doar praf.”

Sri Chinmoy

sâmbătă, 30 august 2014

Responsibility and harmony - Responsabilitate și armonie

When we meet people around us, they have an influence on us, and we have an influence on them. It is like a chemical reaction. If somebody is angry, or sad or depressed, he spreads that kind of negative energy all around him, like a disease. 
That is why it is our duty, early in the morning, not only to wash our body and try to have a clean and pure body, but also to have good thoughts, positive thoughts and emotions, so that we are going to spread joy and happiness to those around us. We are not only the physical body but also the mind, the vital ( the body of emotions), the spiritual heart and the soul. So it is our responsibility to take good care of all of them if we want to have an harmonious life. Sincere prayer and meditation will do that for us.

Atunci când întâlnim diverși oameni, ei au o influență asupra noastră și noi avem o anumită influență asupra lor. Este ca o reacție chimică. Dacă cineva este furios, trist sau deprimat, el răspândește această energie negativă peste tot în jurul său, ca o boală.
De aceea, este datoria noastră ca, dimineața devreme nu doar să ne spălăm corpul și să încercăm să avem un corp curat și pur, ci trebuie de asemenea să încercăm să avem gânduri bune, gânduri și emoții pozitive, astfel încât să răspândim bucurie și fericire celor din jurul nostru. Noi nu suntem doar corpul fizic ci suntem de asemenea și mintea, vitalul ( corpul emoțiilor), inima spirituală și desigur sufletul. Deci este responsabilitatea noastră să avem grijă de ele dacă dorim să avem o viață plină de armonie. Rugăciunea și meditația sinceră vor face asta pentru noi.

Cristi

vineri, 29 august 2014

A cheerful mind - O minte voioasă


Every morning
You must empty your heart
Of endless and useless
Anxieties and worries.

În fiecare dimineață
Trebuie să-ți golești inima 
De nenumăratele anxietăți și griji
Inutile.
A cheerful mind 
Has always been a perfect guide
To a healthy body.

O minte voioasă
A fost întotdeauna un ghid perfect
Pentru un corp sănătos.

Sri Chinmoy

miercuri, 27 august 2014

To fall is not to be defeated - A te împiedica nu înseamnă să fii înfrânt

To stumble is not to fall, and to fall is not to be defeated. To fall is part of life, but to be defeated is a choice, is  the acceptance of the fact that we have fallen and we will never be able to stand up and walk again to our goal. We can never be defeated as long as we do not accept it. ”Defeat is a state of mind”. As long as we are ready to go on no matter what life put in front of us, does not matter how many time we stumble and fall, we will get back on our feet and we will carry on the journey to our divine destination.

A te împiedica nu înseamnă să cazi, și a cădea nu înseamnă să fii înfrânt. A cădea face parte din viață, însă a fi învins este o alegere, este acceptarea faptului că am căzut și nu vom mai fi niciodată capabili să ne ridicăm și să mergem din nou către țelul nostru. Nu putem fi niciodată învinși atât timp cât nu acceptăm înfrângerea. „Înfrângerea este o stare a minții”. Atât timp cât suntem gata să continuăm indiferent de ceea ce viața pune în fața noastră, nu contează de cîte ori ne împiedicăm și cădem, ne vom ridica înapoi în picioare și ne vom continua călătoria către destinația noastră divină. 

Cristi

marți, 26 august 2014

Many of the things that happens to us - Multe din cele ce ni se întâmplă

Many of the things that happens to us,
Happens for our guidance,
In order to clean off our past mistakes,
To better our present attention,
Or to avoid our future mistakes.

Arsenie Boca

vineri, 22 august 2014

Everlasting peace - Pacea eternă


A moment of self-giving life
Can conquer the sorrows 
Of many long years.

I do not give up, I never give up,
For there is nothing
In the entire world
That is irrevocably unchangeable.

Peace that comes
From inner awakening
Is the peace everlasting.Un moment de viață de dăruire-de-sine
Poate cuceri supărările
Multor ani lungi.

Nu renunț, nu renunț niciodată,
Căci nu este nimic
În întreaga lume
Care este în mod irevocabil de neschimbat.

Pacea care provine
Din trezirea interioară
Este pacea care nu dispare.

Sri Chinmoy

miercuri, 20 august 2014

Let us fight my friends - Haideți să luptăm prieteni

To all of you my friends, I wish to tell  to fight. Fight my friends, let us fight against ignorance, because life is a fight, and that is the reason why life is so beautiful. Never give up, never let the clouds of lethargy, despair and sadness to cover your inner sun, your own divinity. Let us love and be loved, let us spread the love all around the world, because that is what we are, pure love, and nothing else. We are divine heroes and we are divine children of the Supreme. Let us never forget that.

Vouă tuturor prietenilor, vreau să vă spun să luptați. Luptați prieteni, haideți să luptăm împotriva ignoranței, pentru că viața este o luptă, și acesta este motivul pentru care viața este atât de frumoasă. Nu renunțați niciodată, nu lăsați niciodată norii letargiei, disperării și ai tristeții să acopere soarele vostru interior, propria voastră divinitate. Haideți să iubim și să fim iubiți, haideți să răspândim dragostea în întreaga lume, pentru că asta este ceea ce suntem, dragoste pură, și nimic altceva. Suntem eroi divini si suntem copiii divini ai Supremului. Haideți să nu uităm niciodată asta.

Cristi

luni, 18 august 2014

Every day - În fiecare zi

Every day God comes to me as energy, divine peace and happiness. Not because I am special. We are all very special flowers in God's garden. He comes to me because I call Him with a sincere heart. Why do I call Him? I call Him because I know that without Him my life will be a total failure, a wasted life. I call Him because I know that if I have Him on my side, it doesn't matter what challenges life places in front of me, I will be able to surpass them easily. I call Him because I can not Live without Him. A life without God is hell. 

În fiecare zi Dumnezeu vine la mine sub formă de energie, pace divină și fericire. Nu pentru că sunt special. Fiecare din noi este o floare foarte specială în grădina lui Dumnezeu. El vine la mine pentru că îl chem cu o inimă sinceră. De ce il chem? Îl chem pentru că știu că fără El viața mea ar fi un eșec total, o viață irosită. Îl chem pentru că știu că dacă Îl am pe El de partea mea, nu contează ce provocări va pune viața în fața mea, voi putea să le depășesc cu ușurință. Și îl chem pentru că nu pot Trăi fără El. O viață fără Dumnezeu este un iad.

Cristi

sâmbătă, 16 august 2014

I give what I have - Dau ceea ce am


I give what I have.
I have what I have sowed.
I have sowed what I dream of.
I dream of what I was born to be.
God s chosen instrument.

Dau ceea ce am.
Am ceea ce am semănat.
Am semănat lucrurile la care visez.
Visez la ceea ce am fost născut să fiu.
Instrumentul ales a lui Dumnezeu.

Cristi

vineri, 15 august 2014

Oh my Beloved Supreme - O Iubitul meu Supreme

Oh my Beloved Supreme, help me to become Thy pride and not Your shame.
Oh my child, you will always be my biggest pride.

Oh my Beloved Supreme, give me strength to meet my fate calmly.
Oh my child, the Power and the Strength are already there. 
You just need to put all your faith in them,
And they will be ready waiting to be used.

Oh my Beloved Supreme, I am all gratitude for You. I am all yours.
Oh my child, neither you are mine, nor I am yours,
Because we have always been, we are and we will be one, into eternity one.O Iubitul meu Suprem, ajută-mă să devin mândria ta și nu rușinea ta 
O copilul meu, tu mereu vei fi mândria mea cea mai mare. 

O Iubitul meu Suprem, dă-mi puterea și tăria de a trece cu seninătate prin toate cele prin care trebuie să trec. 
O copilul meu, Puterea și Tăria sunt deja acolo. Trebuie doar să crezi cu toată forța în ele 
Și ele îți vor fi la îndemână pentru a putea fi folosite. 

O Iubitul meu Suprem, am doar recunoștință pentru tine. Sunt al tău în totalitate. 
O copilul meu, tu nu ești al meu și nici eu nu sunt al tău, pentru că noi doi 
Am fost dintotdeauna, suntem și vom fi în eternitate una.


Cristi